YÊU CẦU BẢO HÀNH

Yêu cầu bảo hành hoặc sửa chữa cho sản phẩm của Suntek khi có phát sinh bảo hành hoặc sửa chữa.

Thông tin khách hàng

ĐT liên hệ: *

Tên khách hàng: *

Tỉnh/ Thành phố: *

Quận huyện: *

Địa chỉ: *

Thông tin sản phẩm

Mã cào: *

Tên sản phẩm:

Model sản phẩm: *

Mô tả lỗi: *

Lưu ý: Dòng có dấu (*) là bắt buộc